Not combinable with other offers

Not combinable with other offers

יצירת קשר: +9723-376-5331

תקנון החברה

תנאי שימוש באתר

בגלישה באתר ו/או בביצוע פעולה באמצעות האתר הנך מאשר ומתחייב כלפי מפעילת האתר, החברה, כי עיינת היטב בתנאי השימוש המפורטים בכתב זה והרי הם מוסכמים עליך.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי כתב זה, אנא הימנע מגלישה ו/או ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

 

 

   1.             מבוא

1.1.         בכתב זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:

                   "האתר" – אתר האינטרנט המופעל בכתובת www.calypsa.com

                   "החברה" –  Calypsa by ModLi, חברה רשומה מס' 515219848, פרופ' רקח, ירושלים

                   "המידע הפרטי" - פרטים מזהים ופרטים נוספים, לרבות, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני (email), מין, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, חברה (מקום עבודה), עיר, כתובת, מיקוד, טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי.

                   "משתמש" – אדם בגיר בן 18 ומעלה, שהינו תושב ישראל, הגולש באתר;

                   "צרכן" – המשתמש, אשר ביצע הזמנה באתר וקיבל הודעת החברה בדבר השלמת ההזמנה שביצע;

                   "הזמנה" – הזמנת מוצר, המוצע באתר;

                   "עסקה" – אספקת המוצר לצרכן על פי ההזמנה;

                   "מטרות האתר" – לפעול כחנות מקוונת למכירת מוצרי החברה ולתרום לשיווק ופרסום מוצרי החברה.

          "אי התאמה"- "פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה".

 

   2.             השירות באתר

2.1.         האתר מציע מגוון תכנים לעיון ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות, השירותים המפורטים להלן:

                   (א) גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

                                    (ב) הרשמה לדיוור ישיר לשם קבלת מידע, לרבות, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני ובמסרונים מהחברה.

                   (ג)    לקוח אשר יחליט בעתיד שלא לקבל עוד דיוור מהחברה, יוכל לצאת מרשימת התפוצה באמצעות לשונית "הסרה" המצויה בכל דיוור.

 

                    החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם, את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה.

2.2.             החברה רשאית לשלוח למשתמש פרסומות ו/או הצעות לרכישת מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות ביחס למותגי החברה כפי שימצאו לנכון, לפי בחירתן ושיקול דעתן הבלעדי.                        

                    לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים, המוצעים לרכישה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

   3.             תנאים מקדמיים לביצוע הזמנה

3.1.         משתמש יוכל לבצע הזמנה באתר בהתקיים כל התנאים שלהלן גם יחד, באופן מצטבר:

                   (א)    המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני מדויקת ותקפה (email);

                   (ב)    המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף;

                   (ג)    המשתמש נרשם לאתר ומסר את המידע הפרטי;

                   (ד)    המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין;

                   במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס חוקי, המשתמש נדרש לידע את אפוטרופוסיו החוקיים בדבר הוראות כתב זה ולקבל את אישורם לביצוע כל

                   פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר;

                   כל פעולה אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה של אפוטרופוסיו החוקיים לאמור בתנאי הכתב זה.

 

   4.             ביצוע הזמנה

4.1.             הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהצרכן מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הצרכן.  

4.2.             סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום". על הצרכן יהא להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך השלמת הזמנתו.

4.3.             הזמנה תושלם רק לאחר שהחברה תקבל אישור מחברת אשראי, המשרתת את הצרכן, על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין חברת האשראי לבין החברה.

4.4.             השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית

                    להודיע לצרכן על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר לצרכן באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון בטלפון הנייד, בהתאם לשיקול דעת החברה. במקרה כאמור, לא תהא לצרכן

                    טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

                    החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.5.             בסיום תהליך הזמנת המוצר יוצג דף השלמת ההזמנה המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה, שביצע  הצרכן באתר. יובהר ויודגש, דף השלמת ההזמנה כאמור אינו מהווה ראיה בדבר השלמת עסקת הרכישה

                   ואין במשלוח דף זה כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

4.6              באישור התקנון הנך מביע את הסכמתך לקבלת חשבוניות חתומות דיגיטלית לכתובת המייל המצורפת עבור העיסקאות המבוצעות באמצעות המערכת האינטרנטית

4.7              כל הזמנה באתר הינה הזמנה העומדת בפני עצמה, בעלת מספר סידורי ייחודי, ואינה קשורה להזמנות אחרות ככל שיבוצעו. לפיכך, לא ניתן לאחד משלוחים של הזמנות שונות. 

 

 

   5.             המחיר ותנאי תשלום

5.1.         המחיר המוצג ביחס לכל מוצר באתר הינו מחיר כולל בש"ח, הכולל כל תוספת או הוצאה, החלה על הצרכן, כולל מע"מ.

5.2.         ניתן לשלם את המחיר באשראי או בפייפאל

5.3.         במקרה שמשלוח המוצר כרוך בתשלום, מחירי דרכי המשלוח יוצגו באתר בפירוט בדף המיועד לכך בשלב ביצוע ההזמנה.

5.4.         החברה רשאית לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט.

 

   6.             אספקת המוצר לצרכן

6.1.             החברה תנקוט מאמצים על מנת שהמוצר יסופק לצרכן תוך הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת רכישת המוצר.

                   אין בכוחה של החברה להתחייב מה יהא המועד הסופי לאספקת המוצר לצרכן, שכן קיום העסקה תלוי, בין היתר, בשירותי המישלוח של צדדים אחרים.

                   * בתקופות חגים ומבצעים מיוחדים ייתכנו עיכובים בזמני האספקה 

                   

6.2.             החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר, בין היתר, במקרים להלן:

                   (א)    אירוע שהוא בגדר "כח עליון", כגון, מלחמה, שביתה, השבתה, אסון טבע, מצב חירום, פעולת טרור;

                   (ב)    מעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת החברה;

                   (ג)    מעשה ו/או מחדל של צד שלישי.

 

 

  7.              ביטול עסקה:

                   ביטול העסקה על ידי הצרכן:

7.1.            לקוח רשאי לבטל את העסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנותיו (יחד, להלן: "החוק"), בכל אחת מהדרכים הבאות:

                   בעל פה: במקום העסק כהגדרתו בחוק. או במספר שלנו:

                   בכתב: באמצעות שליחת בקשה בדוא"ל [email protected] ;

            

 7.2.           במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל, הצרכן רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות, בין היתר, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בהתקיים כל התנאים להלן:

                  (א) הצרכן שלח לחברה את המוצר בחזרה. 

                  (ב)  המוצר לא נפגם.

               

                  אם הצרכן ביטל את העסקה לפי כל התנאים לעיל, אז מספר ימים ממועד קבלת הביטול, החברה תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את חיובו של הצרכן  תמסור לצרכן עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. 

7.3.           במקרה של ביטול עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל, תחזיר החברה, בתוך מספר ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל  את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. יודיע על כך הלקוח לחברה כאמור בסעיף 7.1 לעיל, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

7.4.           האמור לעיל בדבר התנאים, החלים על צרכן במקרה של ביטול עסקת רכישה, אינו חל על מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים. 

7.5            במידה שמתגלה בעיה עם איכות המוצר בעת קבלתו, ניתן לפנות אלינו באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected] יש להכין מראש תיעוד של 3 תמונות בעת שליחת הקבצים, חובה לציין את מספר ההזמנה. ככל שיימצא שהלקוח אכן קיבל מוצר פגום, אנו מתחייבים לספק ללקוח מוצר חלופי חדש או לזכות את הלקוח בהחזר כספי, לפי שיקול דעתנו 

 

 7.6.          על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק  המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדש, לפי העניין.

לא מצאתי בצרפת חוק כזה

 

                ביטול העסקה ע"י החברה:

7.7.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או  לבטל עסקת רכישה שביצע הצרכן, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

                א. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי.

                ב. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן.

                ג. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

                ד. הצרכן פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין;

                ה. הצרכן מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

                ו. הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהוא.

                ז. החברה סבורה כי בכוונת הצרכן למכור את הפריטים, שנרכשו על ידו באמצעות האתר, לצד ג' כלשהוא. בהקשר זה הצרכן מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהוא.

                ט. במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, ו/או לספק לצרכן את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וכן בכל מקרה של תקלות מחשב באתר החברה, ו/או תקלות

                     במערכת הטלפונים, ו/או טעויות במחיר שהוצג באתר ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות, ו/או טעויות במקרה של תקלה בהצגת נתוני המכירה וכן בכל מקרה של 

                     חבלה כלשהי באתר החברה ו/או תקלות שאירעו עקב אירוע בטחוני, או עקב אירוע בשל "כוח עליון" כהגדרתו לעיל.  

                בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע לצרכן פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה 

                אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לצרכן או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

    8.         זכויות קניין רוחני

8.1.          נכסי הקניין הרוחני הכלולים, מוצגים ו/או מגולמים באתר, לרבות, בין היתר, סימני מסחר, שמות עסק, עיצובים גרפיים, צילומים, מדגמים, עיצובי אופנה, טקסטים, הינם בבעלותם של החברה,

               ו/או צדדים שלישיים, והמשתמש רשאי אך ורק להתבונן ו/או לעיין בהם בעצמו, לפי העניין, בעת ביקורו באתר.

8.2.          המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מן וסוג בנכסי הקניין הרוחני לעיל, למעט התבוננות ועיון בלבד, כאמור.

8.3.          המשתמש בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים שהעלה לאתר ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה חופשייה להשתמש

                 בכינוי שבחר לעצמו, תמונה שהעלה לאתר ו/או תוכן שהעלה לאתר במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה – הכל ללא תשלום ו/או תמורה

                 כלשהם מידי החברה. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן.

8.4.          המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן על ידו באתר יהא התוכן חשוף לציבור על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי שיקלל השלכות הדבר בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

8.5.          המשתמש מאשר כי לחבר המוניטין בתחום פעילותם וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלהם ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמם הטוב בעיני הציבור.

 

  9.             העדר אחריות

9.1.        החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או אגבי, שייגרם למשתמש עקב גלישתו באתר ו/או שימוש בשירותי האתר. המשתמש באתר עושה כן באחריותו המלאה והבלעדית.

9.2.            המידע שבאתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה.

9.3.            החברה אינה אחראית למידע ו/או תוכן, שיועלה על ידי משתמשים באתר. בהתאם לכך, המסתמך על הבעות עמדה או המלצות מכל סוג, המוצגות באתר, עושה כן על אחריותו הבלעדית והמלאה.

9.4.            החברה אינה אחראית לכל נזק, כולל גם כל סוג של תקלת תוכנה ו/או חומרה, שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר.

9.5.            בכל מקרה, החברה לא תשא בנזק בשיעור העולה על ערך המוצר שהוזמן ו/או נרכש.

  10.          סודיות המידע הפרטי

10.1.         המשתמש אינו חייב כלל למסור לחברה את המידע הפרטי; מסירת המידע הפרטי נעשית על ידי המשתמש מרצונו ובהסכמתו החופשיים.

10.2.         המידע מבוקש לשם קיום מטרות האתר, כולן או חלקן, ועל מנת לאפשר למשתמש לנצל את השירותים המוצעים באתר.

10.3.         המידע הפרטי יאפשר לחברה להשלים את חלקה בעסקה עם הצרכן לעניין רכישת המוצר, ולשלוח לצרכן את המוצר שרכש.

                  בנוסף, המידע הפרטי יאפשר לחברה, בין היתר:

                  (א)    לשמור את היסטוריית ההזמנות שביצע הצרכן באתר ו/או בסניפי החברה;

                  (ב)    לעקוב אחר טעמו האישי של הצרכן והעדפותיו;

                  (ג)    להציע למשתמש הצעות לגבי שירותי ומוצרי ו/או מותגי החברה; ההצעות יועברו בדוא"ל ו/או בהודעה כתובה (מסרון).

                  (ד)    למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- תשמ"א והתקנות, מתן הסכמה לקבלת דיוור באתר תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו

                           למותגי החברה בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות. 

10.4.          החברה מתחייבת, שלא תעביר את המידע הפרטי כולו ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי, למעט לצדדים שלישיים כדלקמן:

                   (א)    חברת האשראי של הצרכן;

                   (ב)    צד שלישי המבצע את העברת המוצר לצרכן ו/או מעורב בהעברת המוצר לצרכן;

        

                   פרטי כרטיס אשראי לא יישמרו במאגר המידע של החברה ויועברו אך ורק לחברת האשראי של הצרכן.

10.6.           המשתמש רשאי לבקש מחיקת המידע הפרטי אודותיו ממאגר המידע שברשות החברה על ידי משלוח בקשה בעניין זה בדוא"ל לכתובת [email protected] 

                    עם קבלת בקשת מחיקת המידע הפרטי, תמחק החברה את המידע הפרטי אודות המשתמש ותודיע למשתמש, כי המידע הפרטי לגביו נמחק.

10.7.           פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר, לרבות פרטי הצרכן, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של החברה.

10.8.           המידע יימסר לחברה ויוחזק על ידה במאגר המידע שברשותה  11.            השימוש באתר בתום לב בלבד

11.1.           המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ולפי כל דין, ובכלל זה, בין היתר, לא להעלות לאתר כל דבר פוגעני, שיש בו משום לשון הרע ו/או הפרת זכות של החברהו/או צד שלישי,

                   וכן לא להשתמש באתר באמצעי שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או לפגוע בפעילותו התקינה ו/או בפעילותו למען מטרותיו.

                   מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית להפסיק מיידית שימושו של משתמש, שלדעת החברה הפר תנאי מתנאי כתב זה ו/או דין, ו/או למנוע ממשתמש, כמתואר, שימוש באתר.

11.2.           החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן מכל סוג, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט, לרבות, בין היתר,

                   במקרה שהתוכן עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל

[email protected]

12.6.           האמור בכתב זה זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

12.7.           כותרות הפרקים בכתב זה זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות כתב זה.

12.8.           החברה רשאית להמחות זכויותיה, אישוריה והתחייבויותיה לפי כתב זה לצד שלישי ללא צורך באישור ו/או הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.

12.9.           תנאי כתב זה יפורשו לפי הדין החל בישראל ומחלוקות בכל הנוגע לכתב זה יוכרעו בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב-יפו בלבד.